Statut

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Fundacja nosi nazwę „Fundacja Cooperacja” i zwana jest w dalszej treści statutu „Fundacją”. Została ustanowiona przez Monikę Pawlak i Ewelinę Lasota, zwane dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Szymona Łukaszewskiego w Kancelarii Notarialnej w Lesznie przy ul. Jana Kasprowicza 5 w dniu 29.07.2019 r., za numerem repertorium A 6640/2019.
 2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. Nr 21, poz. 97 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.
 3. Nazwa Fundacji oraz używanie symbolu graficznego są prawnie zastrzeżone i przysługują wyłącznie Fundacji.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest miasto Leszno, gmina Leszno, powiat leszczyński w województwie wielkopolskim.

§ 4

 1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dla właściwego realizowania celów statutowych, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 3. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami, a w szczególności we współpracy z innymi fundacjami, stowarzyszeniami, organizacjami pożytku publicznego.
 4. Dla realizacji działań statutowych fundacja może tworzyć odziały i filie.
 5. Fundacja może przystępować do spółek oraz podmiotów o innych formach prawnych.
 6. Fundacja może być członkiem krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach i działaniach.
 7. Fundacja jest apolityczna i niezwiązana z żadnym wyznaniem.
 8. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 5

 1. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz odpowiedników swojej nazwy w językach obcych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 2. Fundacja może używać pieczęci okrągłej lub podłużnej wskazującej jej nazwę i siedzibę oraz pieczątek z danymi identyfikacyjnymi w tym ze znakiem graficznym, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

§ 6

 1. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

§ 7

 1. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Każdego roku Fundacja składa ww. ministrowi sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły. Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 8

 1. Fundacja została powołana w celu prowadzenia działalności mającej na celu edukację i integrację społeczno-kulturową zarówno w środowisku lokalnym jak i na płaszczyźnie międzynarodowej, w szczególności poprzez:
  1. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
  2. działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
  3. działalność na rzecz integracji cudzoziemców;
  4. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
  5. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
  6. działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
  7. działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
  8. działalność w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
  9. działalność w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
  10. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
  11. działalność w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
  12. działalność w obszarze turystyki i krajoznawstwa;
  13. działalność w obszarze porządku i bezpieczeństwa publicznego;
  14. działalność w obszarze upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
  15. działalność w obszarze pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
  16. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
  17. działalność w obszarze promocji i organizacji wolontariatu;
  18. działalność w obszarze promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
  19. działalność w obszarze rewitalizacji;
  20. działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1–32a.

§ 9

 1. Cele Fundacji są realizowane w szczególności poprzez:
  1. inicjowanie, organizowanie i udział w warsztatach, szkoleniach, konferencjach; 
  2. organizowanie spotkań tematycznych, pokazów slajdów, wieczorków kulturowo-integracyjnych, happeningów, wystaw, koncertów;
  3. opracowywanie i realizację programów podnoszących świadomość kulturową;
  4. współpracę ze środkami masowego przekazu;
  5. inicjowanie i organizowanie akcji mających na celu zbieranie środków finansowych na rzecz Fundacji;
  6. współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi oraz jednostkami administracji samorządowej, rządowej i organizacjami pozarządowymi, w tym zagranicznymi i międzynarodowymi, których działalność wiąże się z celami Fundacji.
 2. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
 3. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych  w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rzecz ogółu społeczności.
 4. Działalność prowadzona przez fundację nie jest działalnością gospodarczą i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna, z której dochód będzie służył realizacji statutowych celów Fundacji.

ROZDZIAŁ III

ORGANY I SPOSÓB ZORGANIZOWANIA FUNDACJI

§ 10

ZARZĄD FUNDACJI

 1. Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.
 2. Fundatorzy mogą powołać organ nadzoru w postaci Rady Fundacji, który nie jest obligatoryjnym organem władzy.
 3. Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni w Fundacji i otrzymywać zapłatę/wynagrodzenie.
 4. Nie wolno łączyć funkcji członka Zarządu Fundacji i członka Rady Fundacji.
 5. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tego organu, mogą jednak domagać się zwrotu poniesionych i uzasadnionych wydatków związanych z udziałem w pracach Rady.

§ 11

 1. Uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, chyba, że Statut stanowi inaczej.
 2. Każdemu członkowi organu przysługuje jeden głos.
 3. Ilekroć w Statucie jest mowa o:
  1. bezwzględnej większości głosów – należy przez to rozumieć liczbę głosów większą niż połowa członków organu, według określonego postanowieniami Statutu składu organu na dzień powzięcia uchwały;
  2. zwykłej większości głosów – należy przez to rozumieć większość głosów oddanych, głosami oddanymi są głosy za i przeciw

§ 12

 1. Zarząd Fundacji jest organem zarządzająco – wykonawczym.
 2. W skład Zarządu Fundacji wchodzi od jednej do trzech osób powoływanych na czas nieoznaczony, przez Fundatorów.
 3. Z mocy Statutu w skład pierwszego Zarządu Fundacji wchodzą Fundatorzy, pełniąc funkcję  Zarządu Fundacji, Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu.
 4. Następnych członków Zarządu, dla rozszerzenia składu Zarządu lub na miejsce osób, które przestały pełnić tą funkcję, powołuje swą decyzją Zarząd, na posiedzeniu Zarządu, w formie uchwały.
 5. Przy Zarządzie dwuosobowym Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu.
 6. Przy Zarządzie trzyosobowym Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu i Członka Zarządu.
 7. Członkiem Zarządu (osobą wchodzącą w skład Zarządu) nie może być osoba prawna.
 8. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie (osoby wchodzące w skład Zarządu) mogą być odwołani przez Fundatorów.
 9. Członkostwo w Zarządzie Fundacji wygasa wskutek odwołania przez Fundatorów, a także wskutek zrzeczenia się mandatu, śmierci, całkowitego ubezwłasnowolnienia, skazania za przestępstwo umyślne w rozumieniu przepisów kodeksu karnego, osadzenia w zakładzie karnym w celu odbywania kary pozbawienia wolności na okres dłuższy niż 9 miesięcy a także wskutek długotrwałej (nie mniej niż 9 m-cy) bierności w wykonywaniu obowiązków członka Zarządu, nie podejmowania i nie wykonywania tych obowiązków, nie uczestniczenia w pracach Zarządu – niezależnie od  przyczyn tego stanu rzeczy.
 10. W przypadku zmniejszenia się składu Zarządu wskutek odwołania albo wygaśnięcia mandatu – Zarząd pełni swe funkcje w pomniejszonym składzie do czasu uzupełnienia składu Zarządu.
 11. W przypadku Zarządu dwu lub trzyosobowego, podejmuje on swoje decyzje na posiedzeniach Zarządu, kolegialnie, w formie uchwał, zwykłą większością głosów.
 12. W przypadku Zarządu dwuosobowego, w razie wystąpienia równej ilości głosów ZA i PRZECIW w głosowaniu nad podjęciem decyzji Zarządu – decydujący jest głos Prezesa Zarządu.

§ 13

 1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie decyzji dotyczących Fundacji, a w szczególności:
  1. uchwalanie planów działania i planów finansowych;
  2. uchwalanie regulaminów i wewnętrznych procedur Fundacji, z wyjątkami określonymi statutem;
  3. zarządzanie majątkiem i funduszami, przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, przydziałów, subwencji i dotacji, pozyskiwanie środków i aktywów z funduszów i źródeł zewnętrznych, pozyskiwanie tzw. środków unijnych, etc.;
  4. ustalanie zasad i wielkości zatrudniania w Fundacji a także zasad i wysokości wynagradzania pracowników Fundacji;
  5. zawieranie umów w imieniu Fundacji, składanie oświadczeń woli, dokonywanie czynności prawnych w imieniu Fundacji w sposób określony w paragrafie 14;
  6. określanie  szczegółowego trybu i zasad swojego funkcjonowania w Regulaminie Zarządu;
  7. podejmowanie uchwał w sprawie zmiany Statutu, przekształceń organizacyjno-prawnych, połączenia się fundacji z innymi podmiotami,  zmiany statusu  organizacyjno-prawnego, postawienia Fundacji w stan upadłości a także w stan likwidacji
 3. Zarząd co roku, do dnia 30 września przedkłada Fundatorom roczne sprawozdanie z działalności Fundacji, co nie dotyczy sytuacji, w której Zarząd jest jednoosobowy a jego funkcje sprawuje Fundator.
 4. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania konkretnymi sprawami lub konkretną sprawą Fundacji.

§ 14

 1. Oświadczenia woli składa w imieniu Fundacji, zawiera umowy, zaciąga zobowiązania, zwalnia z zobowiązań zaciągniętych wobec Fundacji a także dokonuje innych czynności prawnych w imieniu Fundacji – Prezes Zarządu Fundacji lub Wiceprezes Zarządu Fundacji jednoosobowo i samodzielnie.

§ 15

RADA FUNDACJI

 1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym Fundacji, doradczym, opiniującym i kreacyjnym.
 2. Rada Fundacji składa się z trzech do pięciu członków, w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Członków Rady.
 3. Pierwszą Radę Fundacji powołuje Fundator.
 4. W przypadku ustania członkostwa w Radzie Fundacji, Rada wybiera nowego członka (uzupełniając zwolniony mandat) nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od ustania mandatu poprzedniego członka.
 5. Kadencja członków Rady Fundacji trwa 4 lata i jest liczona dla każdego członka Rady odrębnie.
 6. Rada Fundacji wybiera nowych członków Rady nie później niż dwa miesiące przed upływem okresu kadencji dotychczasowego członka.

§ 16

 1. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa wskutek zrzeczenia się mandatu, śmierci,  całkowitego ubezwłasnowolnienia, skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne w rozumieniu przepisów kodeksu karnego, osadzenia w zakładzie karnym w celu odbywania kary pozbawienia wolności na okres dłuższy niż 9 miesięcy a także wskutek długotrwałej (nie mniej niż 18 m-cy) bierności w wykonywaniu obowiązków członka Rady Fundacji, nie podejmowania i nie wykonywania tych obowiązków, nie uczestniczenia w pracach i posiedzeniach Rady – niezależnie od przyczyn tego stanu rzeczy.
 2. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa również wskutek odwołania członka  przez Fundatorów albo przez Radę, z tym, że odwołanie może nastąpić w razie:
  1. istotnego naruszenia postanowień Statutu;
  2. wykonywania zajęcia, którego charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Rady i nie daje się z tą funkcją pogodzić;
  3. choroby lub utraty sił powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji członka Rady Fundacji;
   rażąco niewłaściwego wypełniania funkcji członka Rady Fundacji;
  4. zachowania niegodnego, narażającego Fundatora oraz osoby z Fundacją związane, na utratę godności, honoru i dobrego imienia;
 3. Odwołanie z Rady Fundacji następuje w trybie natychmiastowym, z chwilą doręczenia osobie odwołanej pisemnego oświadczenia o odwołaniu.

§ 17

 1. Pierwsze posiedzenie Rady Fundacji zwołują Fundatorzy.
 2. Rada Fundacji wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.
 3. Kolejne posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady albo w jego zastępstwie Wiceprzewodniczący Rady.
 4. Posiedzenia Rady Fundacji zwoływane są w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na rok.
 5. W posiedzenia Rady Fundacji może brać udział osoba wchodząca w skład Zarządu fundacji.
 6. Do udziału w posiedzenia Fundacji mogą być zapraszane przez Przewodniczącego albo przez Wiceprzewodniczącego Rady, osoby spoza Fundacji a w szczególności przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
 7. Osoby zaproszone, wymienione w ust. 6, nie biorą udziału w głosowaniach Rady.

§ 18

 1. Do Rady Fundacji należy:
  1. nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji i realizacją jej celów;
  2. nadzór nad zgodnością działalności Fundacji z postanowieniami Statutu i obowiązujących norm prawnych;
  3. występowanie do Zarządu Fundacji z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji;
  4. opiniowanie programów i planów działalności Fundacji;
  5. uchwalanie Regulaminu pracy Rady Fundacji i  wewnętrznych regulaminów Fundacji z wyjątkami określonymi Statutem;
  6. opiniowanie preliminarzy budżetowych Fundacji;
  7. rozpatrywanie i opiniowanie sprawozdań z działalności Zarządu Fundacji;
  8. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd.

§ 19

Rada Fundacji w celu wykonywania swych zadań, ma prawo żądać od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji a także ma prawo żądać od poszczególnych osób wchodzących w skład Zarządu Fundacji, pisemnych oświadczeń lub ustnych wyjaśnień.

§ 20

 1. Rada Fundacji podejmuje swoje decyzje poprzez uchwały podjęte w sposób określony w §11.
 2. W przypadku głosowania, w którym wystąpi równa ilość głosów ZA i PRZECIW, decyduje głos Przewodniczącego Rady lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego Rady.

ROZDZIAŁ IV

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 21

 1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych i 00/100), wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia.
 2. Majątek Fundacji oprócz majątku początkowego wymienionego w ust. 1 tworzy również mienie nabyte przez Fundację w toku jej działalności.
 3. Dochody Fundacji mogą pochodzić ze wszystkich legalnych źródeł dochodów, a w szczególności z:
  1. funduszu założycielskiego;
  2. praw majątkowych, ruchomości i nieruchomości stanowiących własność Fundacji;
  3. ze zbiórek i imprez publicznych prowadzonych na podstawie zezwoleń właściwych organów administracji;
  4. odsetek od lokat bankowych;
  5. odsetek od obligacji emitowanych w Polsce zgodnie z obowiązującymi przepisami lub z tytułu posiadania papierów wartościowych;
  6. w związku z prowadzoną (ewentualną) współpracą międzynarodową;
  7. darowizn, spadków i zapisów od krajowych i zagranicznych podmiotów, osób, osób prawnych i organizacji;
  8. sponsoringu, to jest umów o celowe finansowanie określonej działalności lub przedsięwzięcia w zamian za promocję sponsora;
  9. grantów – w tym umów o przekazanie Fundacji środków na określone cele z obowiązkiem rozliczenia;
  10. odsetek od dywidend i zysków z akcji i udziałów;
  11. wynagrodzenia z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności statutowej;
  12. dotacji i subwencji od osób prawnych i organizacji zagranicznych i międzynarodowych.

§ 22

 1. Majątek Fundacji może być lokowany na rachunkach, lokatach bankowych, w obligacjach, akcjach i udziałach, w nieruchomościach oraz w ruchomościach, które stanowią, w rozumieniu obowiązujących przepisów, środki trwałe.
 2. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym również fundusze celowe.
 3. Fundacja może tworzyć szczególne fundusze celowe z dochodów określonych w § 21 lit.  g), nazwać je imieniem osób, które przekazały Fundacji środki w drodze spadku lub zapisu, na których zgromadzane są środki otrzymane od w/w osób z w/w tytułów.
 4. Decyzje co do utworzenia funduszy celowych i szczególnych funduszy celowych, jak również określenia wysokości kwot przekazywanych na fundusze, a także określenia sposobu dysponowania środkami zgromadzonymi na funduszach podejmuje Zarząd Fundacji, kierując się – odnośnie funduszy opisanych w § 22 ust. 3 – wola spadkodawców i zapisodawców.

§ 23

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkodawców lub donatorów.
 2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, tylko wówczas gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku, wyraźnie przewyższa długi spadkowe.

§ 24

Dochody uzyskiwane przez Fundację przeznaczane są na realizację celów statutowych oraz pokrycie kosztów działalności Fundacji.

§ 25

Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych, we właściwych bankach, zgodnie z przepisami polskiego prawa.

§26

 1. Majątek Fundacji nie może być obciążony przez:
  1. udzielanie z majątku Fundacji pożyczek lub zabezpieczanie majątkiem Fundacji  zobowiązań – w stosunku do członków organów Fundacji, do pracowników organów Fundacji a także osób wobec których członkowie organów lub pracownicy są osobami bliskimi w rozumieniu przepisów kodeksu prawa rodzinnego i opiekuńczego;
  2. przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz osób im bliskich – na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli przekazanie miałoby nastąpić nieodpłatnie lub na zasadach preferencyjnych;
  3. wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz osób im bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystywanie  będzie związane z realizacją celów statutowych Fundacji;
  4. dokonywanie przez Fundację  na preferencyjnych zasadach, zakupów towarów lub usług, od podmiotów, w których w organach zarządzających, uczestniczą członkowie organów Fundacji lub osoby im bliskie.

§ 27

 1. Fundacja prowadzi gospodarkę rachunkową i księgi rachunkowe na zasadach określonych właściwymi przepisami prawa polskiego.
 2. W księgach rachunkowych, odpłatna i nieodpłatna działalność Fundacji księgowana jest odrębnie.

ROZDZIAŁ V

ZMIANA STATUTU FUNDACJI

§ 28

 1. Zmiana Statutu Fundacji nie może prowadzić do ograniczenia dotychczasowych celów statutowych Fundacji.
 2. Decyzje w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Zarząd Fundacji, podejmując w tej sprawie uchwałę.
 3. W przypadku zmiany Statutu dokonywanej przez pierwszy Zarząd Fundacji, w którego skład wchodzą tylko Fundatorzy (§ 12 ust.3), dla zmiany Statutu wystarczająca jest uchwała dwuosobowego Zarządu w osobie Fundatorów.
 4. Dla zmiany Statutu dokonywanej przez Zarząd w przypadkach niewymienionych w ust. 3, dla zmiany Statutu konieczna jest uchwała Zarządu podjęta w obecności co najmniej dwóch członków Zarządu.
 5. Przy Zarządzie dwuosobowym, zmiana Statutu następuje, gdy uchwała w sprawie zmiany Statutu jest podjęta jednomyślnie.
 6. Przy Zarządzie trzyosobowym, zmiana Statutu następuje, gdy za zmianą Statutu głosuje co najmniej dwóch członków Zarządu.

§ 29

 1. Fundacja dla urzeczywistniania swoich celów statutowych może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach.
 2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku miałoby dojść do zmiany celów Fundacji.
 3. W sprawach połączenia się z inną fundacją, decyzje podejmuje Zarząd, po rozpatrzeniu opinii wydanej w tej sprawie przez Radę Fundacji.
 4. Przy Zarządzie dwuosobowym, skuteczne podjęcie uchwały o połączeniu z inną Fundacją następuje gdy podjęcie uchwały dokonane jest w obecności wszystkich członków Zarządu, jednomyślnie.
 5. Przy Zarządzie trzyosobowym, skuteczne podjęcie uchwały o połączeniu z inną Fundacją następuje gdy podjęcie uchwały dokonane jest w obecności wszystkich członków Zarządu większością głosów.

ROZDZIAŁ VI

LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 30

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub wyczerpania środków finansowych i majątku fundacji.
 2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd, po rozpatrzeniu opinii wydanej w tej sprawie przez Radę Fundacji.
 3. Przy Zarządzie dwuosobowym, skuteczne podjęcie uchwały o likwidacji Fundacji następuje gdy podjęcie uchwały dokonane jest w obecności wszystkich członków Zarządu, jednomyślnie.
 4. Przy Zarządzie trzyosobowym, skuteczne podjęcie uchwały o likwidacji Fundacji następuje gdy podjęcie uchwały dokonane jest w obecności wszystkich członków Zarządu większością głosów.                                                                     

§ 31

 1. Likwidatorów Fundacji wyznacza Zarząd Fundacji.
 2. Do obowiązków Likwidatora Fundacji , w szczególności należy:
  1. wniesienie wniosku do właściwego Sądu o postawienie Fundacji w stan likwidacji;
  2. wezwanie wierzycieli Fundacji do zgłaszania swych wierzytelności w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia o upadłości we właściwym medium publikacyjnym;
  3. sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań;
  4. ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku fundacji;
  5. przekazanie wskazanym podmiotom  środków majątkowych pozostałych po zaspokojeniu wierzycieli;
  6. zgłoszenie zakończenia likwidacji do właściwego sądu z wnioskiem o wykreślenie Fundacji z Rejestru;
  7. przekazanie dokumentów Fundacji do Archiwum Państwowego;
  8. sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań.

§ 32

Środki majątkowe pozostałe po zlikwidowaniu Fundacji, mogą być przeznaczone na rzecz innych fundacji lub stowarzyszeń o zbliżonych celach statutowych.

§ 33

O zlikwidowaniu Fundacji powiadamia się Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.